Μισθοδοσία

Μισθοδοσία

Μισθοδοσία

Βασιζόμενοι πάντα στην κείμενη ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία και γνωρίζοντας πλήρως όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που απορρέουν από αυτήν, παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες διαχείρισης και παρακολούθησης της μισθοδοσίας των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό.

Ειδικότερα, στα πλαίσια διαχείρισης της μισθοδοσίας, παρέχουμε ενδεικτικά:

Απογραφή νέου εργοδότη

Προσλήψεις – Αποχωρήσεις προσωπικού, με την υποβολή των απαραίτητων εντύπων στην Επιθεώρηση Εργασίας (πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ)

Μηνιαίος υπολογισμός μισθών, υπερωριών, ασθενειών, έκτακτων αμοιβών και παροχών σε είδος

Υποβολή δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)

Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.)

Ενημέρωση για κάθε μεταβολή στην ισχύουσα εργατική νομοθεσία

Υποβολή αιτήσεων και διεκπεραίωση διαδικασιών υπαγωγής σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ

Ανάλυση μισθοδοσίας

Παρακολούθηση του κόστους μισθοδοσίας ανά κέντρο κόστους, ειδικότητα, εργαζόμενο.

Συγκριτικά στοιχεία σε προσδιοριζόμενα χρονικά διαστήματα

Πρόβλεψη μισθοδοσίας σύμφωνα με την οργανωτική δομή που επιθυμεί η επιχείρηση

“What-If” σενάρια για την παραγωγή πολλαπλών σεναρίων