Σύσταση επιχειρήσεων

Σύσταση επιχειρήσεων

Σύσταση επιχειρήσεων

Η επιλογή της κατάλληλης εταιρικής μορφής για την άσκηση της εκάστοτε επιχειρηματικής δραστηριότητας θέτει τους βασικούς πυλώνες για την αποδοτική λειτουργία και ανάπτυξη της νέας επιχείρησης. Τα κριτήρια που καθορίζουν την επιλογή μορφής της υπό σύσταση εταιρίας διαμορφώνονται από τις ανάγκες και τις προσδοκίες των μελών που την απαρτίζουν. Μέχρι το τελικό στάδιο της λειτουργίας της επιχείρησης, απαιτείται σημαντικός αριθμός εργασιών τόσο στην Δ.Ο.Υ., όσο και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως στον Ασφαλιστικό Φορέα, στο Επιμελητήριο κ.α.

Καθ’ όλη τη διάρκεια σύστασης της νέας επιχείρησης, το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την παροχή των εξής υπηρεσιών:

Καταγραφή και μελέτη όλων των στοιχείων της υπό σύσταση εταιρίας και των απαιτήσεων των μελών αυτής

Πλήρης φορολογική ανάλυση βάσει των προβλεπόμενων κερδών της νέας επιχείρησης

Καθοδήγηση για την επιλογή της μορφής της υπό σύσταση επιχείρησης και τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών αναγκών αυτής

Σύνταξη του καταστατικού της εταιρίας, σε συνεργασία με Νομικό ή Συμβολαιογράφο, όπου αυτό απαιτείται

Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων εργασιών για την έναρξη εργασιών στις αρμόδιες υπηρεσίες (Γ.Ε.ΜΗ., Ασφαλιστικός Φορέας, Δ.Ο.Υ.)

Έλεγχος δυνατοτήτων χρηματοδότησης από επιδοτούμενα προγράμματα