Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Λαμβάνοντας υπ΄όψιν τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά καθώς επίσης και τις ισχύουσες  νομοθετικές ρυθμίσεις, παρέχουμε ολοκληρωμένη και αξιόπιστη λογιστική υποστήριξη στις επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών, είτε από το χώρο του γραφείου μας, είτε στην έδρα της επιχείρησης.

Αναλυτικότερα, με βασικό γνώμονα την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας, προσφέρουμε τις εξής λογιστικές υπηρεσίες ενδεικτικά:

Τήρηση λογιστικών βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας

Οργάνωση και  επίβλεψη μηχανογραφημένου λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησης

Διακοπές και κάθε είδους μεταβολές εργασιών επιχειρηματικής δραστηριότητας

Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος

Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων

Διαρκή έλεγχο της οικονομικής πορείας της επιχείρησης, με σύνταξη σχετικών αναφορών

Σύνταξη τακτικών report

Ολοκληρωμένη υποστήριξη λογιστηρίων με οικονομικές αναφορές και πληροφόρηση προς τη Διοίκηση. Το σύγχρονο λογιστήριο δεν συλλέγει απλώς και καταγράφει στοιχεία αλλά παρέχει πληροφορίες μέσω οικονομικών αναφορών (reports), που βοηθούν στη λήψη διοικητικών αποφάσεων.

Μηνιαίο report φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

Μηνιαίο report πωλήσεων και αγορών

Τακτικό report αποτελεσμάτων