λογιστης ηρακλειο

Παράταση έως 15 Μαΐου 2018 για την υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του προγράμματος “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”.

Περισσότερα…

espa-logo

Τελευταία νέα

“In the middle of difficulty lies opportunity.” -Albert Einstein

Οι υπηρεσίες μας

Λαμβάνοντας υπ΄όψιν τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά καθώς επίσης και τις ισχύουσες  νομοθετικές ρυθμίσεις, παρέχουμε ολοκληρωμένη και αξιόπιστη λογιστική υποστήριξη στις επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών, είτε από το χώρο του γραφείου μας, είτε στην έδρα της επιχείρησης.

Αναλυτικότερα, με βασικό γνώμονα την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας, προσφέρουμε τις εξής λογιστικές υπηρεσίες ενδεικτικά:

Τήρηση λογιστικών βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας

Οργάνωση και  επίβλεψη μηχανογραφημένου λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησης

Διακοπές και κάθε είδους μεταβολές εργασιών επιχειρηματικής δραστηριότητας

Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος

Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων

Διαρκή έλεγχο της οικονομικής πορείας της επιχείρησης, με σύνταξη σχετικών αναφορών

Η επιλογή της κατάλληλης εταιρικής μορφής για την άσκηση της εκάστοτε επιχειρηματικής δραστηριότητας θέτει τους βασικούς πυλώνες για την αποδοτική λειτουργία και ανάπτυξη της νέας επιχείρησης. Τα κριτήρια που καθορίζουν την επιλογή μορφής της υπό σύσταση εταιρίας διαμορφώνονται από τις ανάγκες και τις προσδοκίες των μελών που την απαρτίζουν. Μέχρι το τελικό στάδιο της λειτουργίας της επιχείρησης, απαιτείται σημαντικός αριθμός εργασιών τόσο στην Δ.Ο.Υ., όσο και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως στον Ασφαλιστικό Φορέα, στο Επιμελητήριο κ.α.

Καθ’ όλη τη διάρκεια σύστασης της νέας επιχείρησης, το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την παροχή των εξής υπηρεσιών:

Καταγραφή και μελέτη όλων των στοιχείων της υπό σύσταση εταιρίας και των απαιτήσεων των μελών αυτής

Πλήρης φορολογική ανάλυση βάσει των προβλεπόμενων κερδών της νέας επιχείρησης

Καθοδήγηση για την επιλογή της μορφής της υπό σύσταση επιχείρησης και τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών αναγκών αυτής

Σύνταξη του καταστατικού της εταιρίας, σε συνεργασία με Νομικό ή Συμβολαιογράφο, όπου αυτό απαιτείται

Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων εργασιών για την έναρξη εργασιών στις αρμόδιες υπηρεσίες (Γ.Ε.ΜΗ., Ασφαλιστικός Φορέας, Δ.Ο.Υ.)

Έλεγχος δυνατοτήτων χρηματοδότησης από επιδοτούμενα προγράμματα

Βασιζόμενοι πάντα στην κείμενη ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία και γνωρίζοντας πλήρως όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που απορρέουν από αυτήν, παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες διαχείρισης και παρακολούθησης της μισθοδοσίας των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό.

Ειδικότερα, στα πλαίσια διαχείρισης της μισθοδοσίας, παρέχουμε ενδεικτικά:

Απογραφή νέου εργοδότη

Προσλήψεις – Αποχωρήσεις προσωπικού, με την υποβολή των απαραίτητων εντύπων στην Επιθεώρηση Εργασίας (πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ)

Μηνιαία έκδοση μισθοδοσίας και αποδείξεων μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο

Υποβολή δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)

Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.)

Ενημέρωση για κάθε μεταβολή στην ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Σε ένα φορολογικό περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται από νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, διευρύνουμε διαρκώς το φάσμα των γνώσεων μας, έχοντας ως βασικό κριτήριο την κάλυψη όλων των φορολογικών αναγκών, τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ιδιωτών.

Με απώτερο στόχο την πλέον όρθη διαχείριση των φορολογικών σας υποχρεώσεων, οι φοροτεχνικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Παροχή συμβουλών για την βελτιστοποίηση της φορολογικής επιβάρυνσης της επιχείρησης

Υποστήριξη για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων

Υποβολή δηλώσεων Νομικών Προσώπων

Ενημέρωση και καθοδήγηση για κάθε νέα ισχύουσα νομοθετική διάταξη

Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων Φυσικών Προσώπων (Ε1, Ε9)

Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός λειτουργεί σαν πυξίδα προς την βιωσιμότητα, την κερδοφορία, την ευημερία της επιχείρησης και την συνεχή βελτίωσή της. Βοηθάει την επιχείρηση να κατανοήσει και να αναλύσει τον ανταγωνισμό και το περιβάλλον στο οποίο ενεργεί και να σχεδιάσει τους στόχους και τις λειτουργίες που απαιτούνται για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της.

Το επιχειρηματικό  σχέδιο είναι απαραίτητο σε επιχειρήσεις που θέλουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον πιθανών επενδυτών καθώς και χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βασιζόμενοι στην εμπειρία μας και στην διαρκή επαφή με κάθε νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης που προκηρύσσεται, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, με στόχο την αξιοποίηση κάθε δυνατής χρηματοδότησης.

Με δεδομένο ότι οι ανάγκες και οι προσδοκίες κάθε επιχείρησης διαφέρουν, μελετάμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και κατόπιν προτείνουμε το κατάλληλο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την βελτιστοποίηση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.

Ειδικότερα, το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, και πιο συγκεκριμένα παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

Έλεγχος επιλεξιμότητας  του επενδυτικού σχεδίου

Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων

Αξιολόγηση των επιθυμιών και των δυνατοτήτων του επενδυτή

Επιλογή του κατάλληλου προγράμματος χρηματοδότησης

Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου και υποβολή του στον αρμόδιο φορέα

Παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης της πρότασης και ενημέρωση

Συνεχής υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου, έως την τελική λήψη της χρηματοδότησης

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την δυνατότητα ένταξης σας σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Ονοματεπώνυμο

E-mail

Τηλέφωνο

Διεύθυνση

Διαθέτετε υφιστάμενη επιχείρηση;

Σε ποιον τομέα δραστηριοποιείστε ή θέλετε να δραστηριοποιηθείτε;

Σχόλιο

λογιστης ηρακλειο